درباره کسب و کار

تیم پرتآپ به شرکت‌ها می‌رود و به عنوان یک مشاور، راه‌حل‌هایی مختص آن شرکت برای تقویت برخی مهارت‌ها و ویژگی‌های فردی و اجتماعی سازمان طرح و پیاده می‌کند که مبنای این راه‌حل‌ها فرایندی متشکل از یک سری بازی و معناسازی و آگاهی نسبت به آن بازی‌هاست. تیم پرتآپ مجموعه عظیمی از انواع بازی‌ها را گردآوری یا تالیف کرده است. اما برای آنها این موارد کافی نبوده؛ بنابراین تلاش می‌کند تا فرآیند بازی را در هر شرکت با توجه به اهداف، ارزش‌ها و محدودیت‌های زمانی و مکانی آن شرکت طراحی کند.