کتابخانه رهنما ونچرز

تالیفات اعضای تیم رهنما ونچرز در طول سالیان گذشته بطور متن باز مورد استفاده سازمان‌های دیگر در ایران بود و اکنون این فرصت فراهم شده تا این تالیفات بصورت عمومی منتشر شوند.